Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. BIOVELOS prekių pirkėjų Žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2023 m. birželio 01 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Multiplex”, adresas Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163 (toliau – Organizatorius), BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB užsakymu, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau – Užsakovas).
 1. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ

 1. Akcija prasideda 2023 m. birželio 01 d., baigiasi – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 2. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes, prasideda 2023 m. birželio 01 d. Registracijos Akcijoje prasideda 2023 m. birželio 01 d. 00.01 val. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d. 23.59 val.
 1. Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.laimekbiovela.lt .
 1. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose BIOVELA prekės ženklo griliaus kategorijos produktus, kurie nurodyti šių Taisyklių priede Nr. 1.
 1. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr. taisyklių pabaigoje).
 1. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
 1. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

PRIZŲ FONDAS

 1. Prizų fondas, toliau – prizai: 10.1 Didysis prizas – TONA MĖSOS METAMS yra Biovela produktų rinkinys, kurio

svoris siekia 1000 kg – prizų fonde yra 1 vnt.  Laimėtojas galės pasiimti visą prizą

sau arba pasidalinti juo su ne daugiau nei 4 draugais, artimaisiais ar šeimos nariais.

Visi jie 2 (du) kartus per mėnesį gaus mėsos rinkinius su pristatymu į namus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.2 Momentiniai prizai:

10.2.1. Grilius – prizų fonde yra 50 vnt. kelioninis/ pikniko grilis COOB Premier AIR anglinis, 33 cm skersmens.

10.2.2. BIOVELA produktų rinkiniai – prizų fonde yra 500 vnt. Produktų rinkinį sudaro penki BIOVELA Stix produktai: BIOVELA STIX Salamini Pistachio 80g; BIOVELA STIX Salamini Original, 80g; BIOVELA STIX Kabanossi Original, 100g; BIOVELA STIX Kabanossi Chilli, 100g; BIOVELA STIX Kabanossi Bacon, 100g.

 1. Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

AKCIJOS DALYVIAI

 1. Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 16 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 16 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 1. Akcijoje negali dalyvauti BIOVELA GROUP, UAB ir jai priklausančių įmonių bei UAB „Multiplex“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
 1. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.laimekbiovela.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:

„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163, ir įmonės BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB“, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.laimekbiovela.lt . Taisyklių 25 punkte įvardintą terminą, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.

Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.

Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimai@mpagency.eu .

c) Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu , prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.

d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.

DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS

 1. Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu (2023 m. birželio 01 d.– 2023 m. rugpjūčio 31 d.) turi pirkti bent vieną Akcijos prekę (prekių sąrašas pateiktas Priede Nr. 1) bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruotis užpildant registracijos formą internetiniame puslapyje www.laimekbiovela.lt .
 1. Vieną pirkimo kvitą per visą Akcijos laikotarpio laiką galima registruoti tik 1 (vieną) kartą.
 1. Vienas Akcijos dalyvis gali laimėti tik vieną 10.1 ir 10.2.1. taisyklių punktuose nurodytus prizus ir ne daugiau kaip tris 10.2.2 punkte nurodytą prizą.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

 1. Akcijos dalyvis, užpildęs registracijos formą internetiniame puslapyje www.laimekbiovela.lt , iš karto sužino, ar laimėjo vieną iš 10.2.1 ir 10.2.2 taisyklių punktuose nurodytų prizų – apie laimėjimą jis informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu, taip pat prašoma suvesti 19 taisyklių punkte nurodytus registracijos duomenis. Laimėtojai renkami momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų.
 2. Laimėjus vieną iš 10.2.1 ir 10.2.2 taisyklių punktuose nurodytų prizų, monitoriuje pasirodo registracijos laukeliai ir prašoma nurodyti Akcijos dalyvio registracijos duomenis: įvesti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei gyvenamos vietos adresą.
 3. Akcijos dalyvis, laimėjęs vieną iš 10.1 ir 10.2 taisyklių punktuose nurodytų prizų, privalo saugoti pirkimo kvitą iki Akcijos pabaigos, kad galėtų įrodyti Akcijoje dalyvaujančio produkto pirkimo faktą.
 4. 10.1 taisyklių punkte nurodyta prizą, galima laimėti vieną kartą.
 5. Nelaimėjus 10.2 punkte nurodytų prizų, dalyviui suteikiama galimybė dalyvauti tolimesniame žaidime ir laimėti 10.1 punkte nurodytą pagrindinį prizą, kurio laimėtojas burtų keliu bus renkamas 2023 m. rugsėjo 1 dieną ir paskelbiamas svetainėje www.laimekbiovela.lt.
 6. Vieną kartą užregistruotas pirkimo kvitas žaidime dėl 10.1. punkte nurodyto prizo

dalyvauja iki Akcijos pabaigos.

 1. Prizo laimėjimas Akcijos dalyviui patvirtinamas trumpąja žinute (SMS), kuri išsiunčiama, kai prizo laimėtojas nurodo el. pašto adresą bei telefono numerį.
 1. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 19 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą
 2. Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.laimekbiovela.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį ir 1 (vienerius) metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

 1. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Multiplex”, esanti adresu Upės g. 5, Vilniuje, įmonės registracijos numeris 22885163. Prizai laimėtojams pristatomi asmeniškai.
 2. Visų 10 taisyklių punkte minimų Akcijos prizų laimėtojai, gavę pranešimą apie prizo laimėjimą, turi atsiųsti Akcijos organizatoriui savo pirkimo kvito nuotrauką el.paštu zaidimai@mpagency.eu iki 2023 rugpjūčio 31 d. Jei prizo laimėtojas pats nesusisiekia su Organizatoriumi per minėtą terminą, jis netenka teisės į prizą, kuris automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.
 1. Prizų, kurių vertė didesnė nei 200 EUR (Du šimtai eurų) – laimėtojų bus prašoma pateikti savo asmens kodą Akcijos Organizatoriui el. paštu, kad Užsakovas galėtų sumokėti su prizų susijusius mokesčius.
 2. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 27 ar 28 punkte nurodytų duomenų, ir/arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas laimėtojui yra neišduodamas.
 1. Akcijos prizai laimėtojams bus pristatomi registracijos metu nurodytu adresu per 1-3 (vieną – tris) savaites, skaičiuojant nuo 29 taisyklių punkte pateiktų reikalavimų įvykdymo dienos.
 2. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo, privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę.
 3. Jei prizų, kurių vertė didesnė nei 200 EUR (Du šimtai eurų) – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, kurie įrodytų asmens tapatybę).
 4. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra Užsakovo įgaliotas atstovas, pasirašo prizo perdavimo – priėmimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs perdavimo – priėmimo– aktą, prizo laimėtojas negali reikšti Akcijos Užsakovui ir/ar Organizatoriui ar jo įgaliotam atstovui pretenzijų dėl prizo.
 5. Didžiojo prizo – TONOS MĖSOS – laimėtojas galės pasiimti visą prizą sau arba pasidalinti juo su ne daugiau nei 4 asmenimis – t.y. draugais, artimaisiais ar šeimos nariais. Visi jie 2 (du) kartus per mėnesį gaus BIOVELA mėsos gaminių rinkinius į namus. Prizų pirstatymas prasidės nuo 2023 m. rugsėjo 18 d.
  1. Didžiojo prizo laimėtojas TONĄ MĖSOS, t.y. 1000 kg gauna 2 (du) kartus per mėnesį, šalių suderintu laiku. Produktų rinkinį, sudaro:
 • marinuoti mėsos gaminiai (šašlykai, šonkauliukai ir pan.) 12 kg;
 • šviežia mėsa 10 kg;
 • virta ir karštai rūkyta produkcija 10,9 kg;
 • STIX užkandžiai 2,5 kg;
 • paštetai 2,25 kg;
 • vytinti ir šaltai rūkyti gaminiai 4,1 kg.

Bendras rinkinio svoris, 1 (vienam) gavėjui, 2 (du) kartus per mėnesį: 41,75 kg.

 1. Jeigu didžiojo prizo laimėtojas TONĄ MĖSOS, t.y. 1000 kg dalinasi su dar 4 asmenimis, visi 5 (penki) asmenys 2 (du) kartus per mėnesį, šalių suderintu laiku gauna produktų rinkinį, kurį sudaro:
 • marinuoti mėsos gaminiai (šašlykai, šonkauliukai ir pan.) 2,4 kg;
 • šviežia mėsa 2 kg;
 • virta ir karštai rūkyta produkcija 2,18 kg;
 • STIX užkandžiai 0,5 kg;
 • paštetai 0,45 kg;
 • vytinti ir šaltai rūkyti gaminiai 0,82 kg.

Bendras rinkinio svoris, 1 (vienam) iš 5 (penkių) gavėjų, 2 (du) kartus per mėnesį: 8,35 kg.

 1. Prizo sudėtis gali keistis pagal metų laiką ir sezoninį gaminių asortimentą.
 2. Jeigu laimėtojas visą prizą pasilieka sau arba dalinasi su mažiau asmenų, bendras kiekvieno rinkinio svoris proporcingai didėja.
 1. Momentiniai prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2023 m. rugsėjo 29 d., 17:00 val.
 2. Didysis prizas laimėtojui/ams bus pristatomas iki 2024 m. rugsėjo 29 d., 17:00 val.
 3. Jeigu Prizų laimėtojai prizų nepriima iki 2023 m. rugsėjo 29 d., 17:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe.
 1. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
 1. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
 1. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
 1. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.
 1. Užsakovas ir Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Akcijos taisykles bei sąlygas.
 1. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
 1. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.laimekbiovela.lt.
 1. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB, adresu Pramonės g. 4, LT-28216, Utena iki 2023 m. rugsėjo 29 d. su nuoroda „BIOVELA žaidimas“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
 1. Po 2023 m. rugsėjo 29 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
 1. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų, skaičiuojant nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei Užsakovas mano, kad pretenzijos s yra pagrįstos, savo atsakyme pretenzijos teikėjui jis nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
 1. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
 1. Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.laimekbiovela.lt arba rašydami paklausimus el. pašto adresu: zaidimai@mpagency.eu.
 1. Organizatoriaus sprendimu, Akcija gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.laimekbiovela.lt.

PRIEDAS NR. 1

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

Eil. Nr.Prekės kodas
Pavadinimas
2 535 668Kiaulienos Kaukazo šašlykas, 1,2 kg
4 770 081 176 661Kiaulienos Kaukazo šašlykas, 0,7 kg
4 770 081 176 654Kaukazo armėniškas šašlykas, 0,7 kg
4 770 081 174 742Kiaulienos sausai marinuotas sprandinės šašlykas, 0,8 kg
4 770 081 174 759Kiaulienos sausai marinuotas šoninės šašlykas, 0,8 kg
4 770 081 175 886Vištienos sausai marinuotas šašlykas, 0,8 kg
4 770 081 175 985Vištienos Kaukazo šašlykas, 0,7 kg
4 770 081 176 050Sausai marinuoti kepsneliai BRAZILIŠKI, 0,3 kg
4 770 081 176 067Sausai marinuoti kepsneliai LIETUVIŠKI, 0,4 kg
4 770 081 176 043Sausai marinuoti kepsneliai MEKSIKIETIŠKI, 0,4 kg
4 770 081 176 692Sausai marinuoti kepsneliai AZIJIETIŠKI, 0,4 kg
23 563 547Slow cook karka alaus marinate, 1,5 kg
4 770 081 171 987Slow cook plėšoma kiauliena, 0,78 kg
4 770 081 174 377Slow cook plėšyta jautiena, 0,7 kg
4 770 081 174 391Slow cook BBQ šonkauliai, 0,9 kg
4 770 081 174 407Slow cook BBQ šonkauliai, 0,5 kg
4 770 081 174 681Slow cook plėšyta kiauliena, 0,78 kg
4 770 081 176 104Slow cook šonkauliai burbono padaže, 0,9 kg
4 770 081 176 364Slow cook tradicinis troškinys, 0,5 kg
4 770 081 176 371Slow cook meksikietiškas troškinys, 0,5 kg
23 546 077Ossobucco kiaulienos, 0,5 kg
4770081175947Bratwurst Chicken dešrelės, 0,33 kg
4770081173714Bratwurst Original dešrelės, 0,33 kg
4770081176074GRAND Bratwurst Original dešrelės, 0,3 kg
4770081176081GRAND Bratwurst Jalapeno & Cheddar dešrelės, 0,3 kg
4770081176845Brandintos jautienos nugarinė, atšaldyta 0,24 kg
4770081176838Brandintas jautienos antrekotas, atšaldytas 0,24 kg
4770081176821Brandintos jautienos mentė, atšaldyta 0,24 kg
4770081176814Brandintas jautienos kumpis, atšaldytas 0,24 kg
4770081176852Sausai brandinta jautienos nugarinė, atšaldyta 0,22 kg
4770081176869Sausai brandintas antrekotas, atšaldytas 0,22 kg
23028021Sausai brandinta jautiena Sirloin, 0,25 kg
23028022Sausai brandinta jautiena Entrecote, 0,25 kg
4770081173974Šlapio brandinimo jautiena Fillet Mignon Steak, 0,3 kg
4770081173998Šlapio brandinimo jautiena Prime Rib Steak, 0,4 kg
4770081174001Šlapio brandinimo jautiena Rib Eye Steak, 0,24 kg
4770081174018Šlapio brandinimo jautiena T-Bone Steak, 0,4 kg
4770081173981Šlapio brandinimo jautiena New York Strip Steak, 0,24 kg
2536888Brandintas jautienos antrekoto apvalainis, 1kg
2536887Brandinta jautienos nugarinė be kaulo, 1 kg
4770118410263Šaldyti jautienos burgeriai , 0,5 kg